DuerfLidder download on i-tunes and cdbaby

MillerMoaler Produktiounen :

  • 1984 : MC : Spëtzekranz / Nei FolkLidder- a Weisen I :MM:
  • 1986 : MC : Den décken Hummer / Nei VolleksLidder II :MM:
  • 1990 : MC + CD : Lidder wéi eng Fauscht / AarbechterLidder III :MM:
  • 2013 : i-tunes : Ouni Rack an ouni Hiem an ouni Box (sold out) IV :MMd:
  • 2016 - i-tunes an cdbaby : DuerfLidder - Musek aus eisen Dierfer V :MMd:

 Verschidden Musekproduktiounen kan een am CNA konsultéieren 😎

 Bei Produktiounen mat derbäi :

:MM: MillerMoaler :GB: Gérard Bintener solo :MMd: MillerMoaler duo (Gérard Bintener & Jos Pletschet) :GB&DS: Gérard Bintener & Daniel Scheid  

- 1992 : MC + Buch : Néirewou - Spillmannsmusek mam Alain Atten :MM:

- 1994 : MC + Buch : NUMIA - e lëtzebuerger Märchen (Josy Braun)    :MM&DS:  

- 1998 : MC + Buch : Um Wee fir op Papperlapappagos (Josy Braun) :GB&DS:

- 2000 : CD + Buch  : Josy Braun - Lidder, queesch derduerch :MM:

- 2010 : DVD : Emil (Film  vum Marc Thoma a Pol Tousch) :MMd:

- 2011 : CD + DVD : D’Keess op an d’Klacken eraus ! 

             en Owend fir denThierry van Werveke  "live" 22.10.2011 :MMd:

- 2011 : DVD :   Vun Hippches op Haapches "live" 29.10.2011 :MMd:

- 2016 : DVD : Streik (lëtzebuergesche Film vum Andy Bausch) :MM:

- 2018 : CD : d'schwaarz Bichelchen "Sepp Thill" den ondugene Gesell

             mam Musekstheaterveräin Rhäifrensch an Gérard Bintener :GB - 2023 :  "De Georgely" dat neit Lidderbuch mat 300 Stécker an Text an Nouten

DuerfLidder 2016 : i-tunes

DuerfLidder 2016 : cdbaby