Noch kein Video eingefügt

Musek äus dem Film "EMIL"

Aus dem Film EMIL e Film vum Marc THOMA a Pol TOUSCH 2010 ℗
- Dramatesch Geschicht vum jonken zwangsrekrutéierten Emil deen aus der Wehrmacht desertéiert an sech zu Lëtzebuerg - dat vun de Nazie besat ass - verstoppt a versicht de Krich z'iwwerliewen.
De Film deen sech op d'Tagebuch vum Emil Schwirtz stäipt, ass op real Fakten opgebaut.
- D'Lidd baséiert op d'Weis vun "My bonnie is over the ocean" a beschreift d' Realitéit an de Krichjoren 1940/45.

Noch kein Video eingefügt